Chẩn đoán Bệnh thủy sản


 Loài thuỷ sản:

DẤU HIỆU BÊN NGOÀI

 Đặc điểm bơi:  Đặc điểm mang:
 Trạng thái bơi:  Đặc điểm vây:
 Hoạt động bắt mồi:  Tổn thương trên da:
 Màu sắc da:  Dấu hiệu khác:

DẤU HIỆU NỘI TẠNG

 Tổn thương dưới da:  Đặc điểm ruột:
 Đặc điểm của gan:  Đặc điểm của mật:
 Bóng hơi:  Dấu hiệu khác:

YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG

  Nhiệt độ: PH: Oxy hoà tan:

Đặc điểm khác


                                                          

KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN

UP